Tài Liệu Môn Tin Học - Gia Sư Dạy Kèm Môn Tin Học Tại Nhà

STT Tên tài liệu Download
1 Các phím tắt trong Excel Download
2 Phím tắt trong MS Word Download
3 Đề cương ôn thi tin hoc lớp 9 HK1 Download
4 100 câu hỏi trắc nghiệm tin học 9 Download
5 Ôn tập HK2 Môn tin hoc 9 mới nhất Download
6 Đề thi học kỳ 2 môn tin học lớp 9 hay Download
7 Đề thi học kì 1 tin học lớp 9 mới nhất Download
8 Đề Kiểm tra 1 tiết môn tin học Download
9 Đề thi học sinh giỏi tin học lớp 9 Download
10 Kiểm tra 15 phút môn tin học lớp 9 Download
11 Đề cương ôn tin học lớp 8 học kì 1 Download
12 Kiểm tra tin học lớp 8 học kì 1 Download
13 Kiểm tra lớp 8 môn tin học HK2 Download
14 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn tin học Download
15 Đề thi học kì 1 tin học lớp 8 mới nhất Download
16 Đề cương ôn tập HK2 tin học lớp 8 Download
17 Đề thi học kì 2 lớp 7 môn tin học hay Download
18 Kiểm tra lớp 7 môn tin học HK2 Download
19 Kiểm tra tin học lớp 7 học kì 1 Download
20 Đề thi học kì 1 tin học lớp 7 có đáp án Download
21 Đề cương ôn tin học lớp 7 học kì 1 Download
22 Đề cương ôn tập học kì 2 tin học lớp 7 Download
23 Câu hỏi ôn tập tin học lớp 6 Download
24 Bộ đề thi học sinh giỏi tin học lớp 8 Download
25 Kiểm tra tin học lớp 6 học kì 1 Download
26 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tin học hay Download
27 Đề thi học kì 1 tin học lớp 6 Download
28 Bài tập thực hành tin học 8 Download
29 Đề cương ôn tin học lớp 6 học kì 1 Download
30 Đề cương ôn tập học kì 2 tin học lớp 6 Download
31 Bài kiểm tra lớp 6 môn tin học HK2 Download
32 Ôn tập lớp 8 môn tin học Download
33 Đề thi HK2 Tin học 8 Download
34 Bài tập thực hành tin học lớp 6 Download
35 Đề Cương Tin Học Học Kỳ 2 Download
36 Bài tập tin học nâng cao lớp 11 Download
37 Lý Thuyết Và Bài Tập Ôn Thi Hk2 Tin Học 11 Download
38 Đề Kiểm Tra Tin Học 11 Học Kỳ 2 Download
39 Đề Thi Tin Học Lớp 11 Học Kỳ 2 Mới Nhất Download
40 Tài Liệu Tin Học 11 Hay Nhất Download
41 Đề Thi Học Kì 1 Tin Học Lớp 11 Có Đáp Án Download
42 Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Tin Học Hay Download
43 Đề Cương Ôn Tin Học Lớp 11 Học Kì 1 Download
44 Tài Liệu Tin Học 11 Hay Nhất Download
45 Đề Thi Tin Học 10 Học Kỳ 2 Download
46 Đề Thi Học Sinh Giỏi Tin Học Lớp 10 Download
47 Đề Thi Học Kì 2 Lớp 10 Môn Tin Học Hay Download
48 Đề Cương Ôn Tập Học Kì Ii Môn Tin Học 10 Download
49 Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Tin Học Lớp 10 Download
50 Tài Liệu Tin Học 10 Hay Nhất Download
51 Đề Thi Tin Học Học Kỳ 1 Lớp 10 Mới Nhất Download
52 Đề Thi Học Kì 1 Tin Học Lớp 10 Có Đáp Án Download
53 Ôn Tập Học Kì 1 Môn Tin Học 10 Download
54 Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Tin Học Lớp 10 Download
55 Ôn Tập Học Kì 1 Môn Tin Học 10 Download
56 Lý Thuyết Và Bài Tập Ôn Thi HK2 Tin Học 10 Download
57 Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 2 Tin Học Lớp 11 Download
58 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Nghề Tin Học Văn Phòng Download
59 Đề cương ôn tập học kì 2 tin học lớp 7 hay nhất Download
60 Đề cương ôn tin học lớp 7 học kì 1 mới nhất Download
61 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 9, Ôn Thi Học Kì 2 Lớp 9 Môn Tin Học Download
62 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 9, Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 9 Download
63 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 9, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 9 Môn Tin Học Download
64 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 9, Đề Thi Học Kì 1 Môn Tin Học Lớp 9 Download
65 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 9, Đề Cương Tổng Hợp Ôn Thi Môn Tin Học Lớp 9 Học Kì 2 Download
66 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 8, Đề Cương Ôn Thi Học Kì 1 Môn Tin Học lớp 8 Download
67 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 8, Ôn Tập Chuẩn Bị Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 8 Download
68 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 8, Đề Thi Học Kì 1 Môn Tin Học Lớp 8 Có Đáp Án Download
69 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 8, Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Môn Tin Học Lớp 8 Download
70 Các Dạng Bài Tập Pascal Lớp 8 Môn Tin Học Download
71 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 8, Đề Thi Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 8 Download
72 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6, Tổng Hợp Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 6 Download
73 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6, Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 lớp 6 Năm 2017-2018 Download
74 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6,Đề Thi Và Đáp Án Môn Tin Học Lớp 6 Học Kì 2 Download
75 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Tin Học Có Đáp Án Download
76 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6, Ôn Tập Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Lớp 6 Môn Tin Học Download
77 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6, Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Lớp 6 Môn Tin Học Download
78 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6, Đề Cường Ôn Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Tin Học Download
79 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Tin Học Hay Download
80 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 7, Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Lớp 7 Môn Tin Học Download
GIA SƯ ĐĂNG NHẬP

Back To Top

ĐĂNG KÝ TÌM GIA SƯ